Proovi Sadolin Visualizer-it

Lae tasuta rakendus alla ja proovi värvitoone visualiseerida sainale
Vaata

Õigusteave

Alljärgnevate kasutustingimustega reguleeritakse juurdepääs käesolevale veebisaidile (edaspidi „see veebisait” või „meie veebisait”) ja selle kasutamist. Meie veebisaidi avamise ja kasutamisega te kinnitate, et olete nende kasutustingimustega ilma piirangute ja lisanõueteta nõus ja täidate neid.

MUUD KOHALDATAVAD NÕUDED

Need kasutustingimused sisaldavad järgmisi lisanõudeid, mida kohaldatakse samuti siis, kui te meie veebisaiti kasutate.

 • Meie isikuandmete kaitse korras Privaatsuspoliitika on sätestatud tingimused, mille kohaselt me töötleme isikuandmeid, mida me teilt kogume või mida te meile esitate. Meie veebisaidi kasutamisega annate selliseks töötlemiseks nõusoleku ja kinnitate, et kõik teie esitatud andmed on õiged.
   

 • Meie küpsiste kasutamise kord Küpsised sisaldab teavet meie veebisaidil olevate küpsiste kohta.
   

 • Meie nõuetekohase kasutamise korras on kirja pandud meie veebisaidi lubatud ja keelatud kasutusviisid. Meie veebisaiti kasutades tuleb teil nõuetekohase kasutamise korrast kinni pidada.
   

MEIST

Selle veebisaidi omanik ja haldaja on AkzoNobel Decorative Coatings B.V. See on Madalmaades asutatud äriühing, mille registrikood on 28080295 ja juriidiline aadress Sassenheim, Rijksstraatweg 31, 2171 AJ, Netherlands (edaspidi „meie”, „me” või „oma”).

JUURDEPÄÄS MEIE VEEBISAIDILE

Meie veebisaidile antav juurdepääs on ajutist laadi ja me jätame endale õiguse tühistada ette teatamata oma veebisaidi kaudu pakutava teenuse või seda muuta. Me ei anna garantiid, et meie veebisait või selle sisu jääb alati või katkematult kättesaadavaks. Me võime ilma ette teatamata katkestada, lõpetada või peatada tegevuse oma veebisaidil või mõnel selle osal või seda muuta. Meie ei vastuta selle eest, kui meie veebisait ei ole mingil ajahetkel või ajavahemikul ükskõik mis põhjusel kättesaadav. Me võime aeg-ajalt piirata juurdepääsu oma veebisaidi teatud osadele või kogu oma veebisaidile. Vastutus kõikide meie veebisaidile pääsemiseks vajalike toimingute eest lasub teil.

Samuti on teil kohustus tagada, et kõik isikud, kes pääsevad meie veebisaidile teie internetiühenduse kaudu, on tutvunud nende kasutustingimustega ja muude kohaldatavate nõuetega ning täidavad neid. Kasutajatunnuse, parooli või muude meie turvatoimingute osaks olevate andmete valimisel või saamisel peate hoidma seda teavet salajas ega tohi seda avaldada kolmandatele isikutele. Meil on õigus igal ajal omal äranägemisel teie valitud või meie antud kasutajatunnus või parool blokeerida. Teil ei ole lubatud kasutada või panna teisi isikuid kasutama mõnda automatiseeritud süsteemi või tarkvara, et hankida meie veebisaidilt sisu või andmeid ärilisel eesmärgil, välja arvatud juhul, kui teie või asjaomane kolmas isik on sõlminud meiega kirjaliku kokkuleppe, millega antakse selliseks tegevuseks selgesõnaline luba.

KASUTUSTINGIMUSTE MUUTMINE

Me võime käesolevaid kasutustingimusi aeg-ajalt muuta. Palun kontrollige neid korrapäraselt, et olla kursis meie tehtud muudatustega. Kui te jätkate meie veebisaidi kasutamist, loetakse seda nende muudatustega nõustumiseks. Kui te muudatustega ei nõustu, peaksite meie veebisaidi kasutamisest loobuma.

MEIE VEEBISAIDI MUUTMINE

Me võime oma veebisaiti aeg-ajalt ajakohastada ja muuta igal ajal meie veebisaidil nähtavat sisu. Palun võtke arvesse, et meie veebisaidi sisu võib mingil ajal aeguda ja me ei ole kohustatud seda ajakohastama. Me ei anna garantiid, et meie veebisait või selle sisu on veatu või lünkadeta.

INTELLEKTUAALOMANDI ÕIGUS

Kui ei ole selgesõnaliselt sätestatud teisiti, kuulub veebisaidi ja sellel avaldatud materjali (mille hulka kuuluvad tekst, pildid, audio-, videomaterjalid, HTMLi kood ja nupud, edaspidi „sisu”) intellektuaalomandi õigus meile või meie kontserni ettevõtjatele. Need õigused hõlmavad muu hulgas kõiki autoriõigusi, andmebaasidega seotud õigusi, kaubanduslikke nimetusi ja kaubamärke. Teie võite veebisaiti ja selle sisu vaadata, välja printida ja kasutada üksnes isiklikuks, mitteäriliseks otstarbeks. Meie ja meie kontserni ettevõtjad jätame endale selgesõnaliselt kõik veebisaidi ja selle sisuga seotud intellektuaalomandi õigused. Veebisaidi ja teabesisu kasutamisel kehtivad teile teatavad piirangud. Teil ei ole lubatud:

 • eemaldada sisust autoriõigusele või muule omandiõigusele osutavaid viiteid;
   

 • kasutada veebisaidi sisu viisil, mis võib rikkuda meie või kolmandate isikute autoriõigust, intellektuaalomandi õigust või omandiõigust; või
   

 • veebisaiti ja/või selle sisu taasesitada, muuta, esitada, ette kanda, avaldada, turustada, levitada, eetrisse anda, edastada üldsusele, teha kättesaadavaks kolmandale isikule või kasutada seda mis tahes viisil, sealhulgas ärilisel eesmärgil, ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta.
   

Me jätame endale selgesõnaliselt kõik õigused, mis on seotud domeeninimega www.sadolin.ee ja kõikide sellega seonduvate domeenide ja alamdomeenidega, nimega AkzoNobel, meie logo ja teenindusmärkide, kaubanduslike nimetuste ja/või kaubamärkidega. Muud meie veebisaidil kuvatud kaubamärgid, tootenimetused ja äriühingute nimed võivad olla nende omanike või litsentsiandjate kaubamärgid ja nendega seotud õigused kuuluvad nende omanikele või litsentsiandjatele.

VÄRVIDE TÄPSUS

Me oleme teinud kõik selleks, et esitleda värvitoone ekraanil nii täpselt kui võimalik. Paraku ei saa me tagada, et ekraanil kuvatud värvitoon kattub täpselt toote tegeliku värvusega ja seetõttu ei saa olla kindel, et värv paistab ekraanil sellisena, nagu see päriselt on. Ekraanil kuvatud värvitoon võib olla teistsugune teie ekraani seadete ja eraldusvõime tõttu.

TEABE JA SISU TÄPSUS

Meie veebisaidi sisu ja teave on esitatud tasuta ja üksnes teavitamise eesmärgil ning sellega ei teki teie ja meie vahel ärilisi ega profiteenuste osutamisega seotud suhteid. Oleme teinud mõistlikke pingutusi, et kogu sellel veebisaidil esitatud teave ja sisu oleksid selle avaldamise ajal õiged, ehkki selles võib esineda tahtmatuid ja juhuslikke vigu. Sisus esitatud seisukohad ja arvamused, mida on väljendanud meie veebisaidi teised kasutajad, kajastavad selle materjali esitanud konkreetsete isikute, mitte AkzoNobeli esindajate hoiakut ja meie ei vastuta selliste postituste sisu eest.

Meie ei kontrolli oma veebisaidi teiste kasutajate esitatud teavet, mis tehakse veebisaidil ja selle sisus kättesaadavaks ning mis ei pruugi olla eelnevalt modereeritud. Veebisait ning selles esitatud teave ja sisu avaldatakse muutmata kujul. Me ei anna garantiid või tagatisi ega tee avaldusi – ei otseselt ega kaudselt – meie veebisaidi kaudu avaldatud teabe ega sisu kohta, sealhulgas mitte ühegi meie veebisaidilt otseselt või kaudselt pärineva kasutatud materjali kohta, ja me jätame endale õiguse teha igal ajal ilma ette teatamata muudatusi ja parandusi. Veebisaidil postitatud märkused ja teave ei ole käsitatavad usaldusväärsete nõuannetena. Meie ei vastuta veebisaidil esinevate ebatäpsuste või puuduste eest ning kasutajal lasub ainuisikuline vastutus kõikide otsuste eest, mis põhinevad veebisaidil sisalduval teabel ja arvamustel.

VIIRUSED

Me oleme teinud mõistlikke jõupingutusi, et hoida veebisait viirusevaba. Siiski ei anna me garantiid ega tagatist ega tee avaldusi selle kohta, et meie veebisait on ilma programmivigade ja/või viirusteta. Teie kohustus on installida endale nõuetekohane viiruste kontrollimise tarkvara. Te ei tohi meie veebisaiti kuritarvitada, nakatades seda teadlikult viiruste, Trooja hobuste, ussviiruste, loogikapommide või muu pahavaraga või tehnoloogiliselt kahjuliku materjaliga. Te ei tohi üritada tungida omavoliliselt meie veebisaidile, meie veebisaiti majutavasse serverisse või meie veebisaidiga ühendatud serverisse, arvutisse või andmebaasi. Teie ei tohi korraldada meie veebisaidi vastu teenusetõkestamise rünnet või hajutatud teenusetõkestamise rünnet. Seda nõuet rikkudes võite panna toime kriminaalkuriteo. Me teatame kõikidest sellistest rikkumistest asjaomastele õiguskaitseasutustele ja teeme nendega koostööd, avaldades neile teie isikuandmed. Sellise rikkumise korral tühistatakse viivitamata teie õigus meie veebisaiti kasutada.

LINGID MEIE VEEBISAIDILE

Te võite meie veebisaidi avalehte linkida, kui teete seda ausal ja seaduslikul viisil ega kahjusta meie mainet või ei kasuta seda ära. Te ei tohi luua linki viisil, mis viitab mingit liiki partnerlussuhtele meiega, meie heakskiidule või kinnitusele, kui seda ei ole tegelikult olemas. Te ei tohi meie veebisaiti linkida muu veebisaidiga, mis ei kuulu teile. Meie veebisaiti ei ole lubatud kuvada muul veebisaidil raamina, samuti ei ole lubatud linkida meie veebisaidi muid osi peale avalehe. Me jätame endale õiguse tühistada linkimisluba ilma ette teatamata. Veebisait, mida te lingiga ühendate, peab vastama kõikide sisule esitatavate nõuete poolest meie nõuetekohase kasutamise korrale. Palun võtke meiega ühendust, kui soovite kasutada meie veebisaidi sisu muul viisil kui eespool sätestatud.

LINGID MUUDELE VEEBISAITIDELE

Meie veebisait ja/või sisu võivad sisaldada linke kolmandate isikute veebisaitidele. Kui te otsustate minna kolmanda isiku veebisaidile, jääb see teie enda vastutusele. Meie ei vastuta selliste veebisaitide sisu, usaldusväärsuse või seal väljendatud seisukohtade eest. Linkide olemasolu ei tähenda, et meie või meie veebisait on nende veebisaitidega mingil viisil seotud. Kui lehitsete muud veebisaiti, sealhulgas veebisaite, millel on link meie veebisaidile, ja vahetate sellega teavet, kohaldatakse teie suhtes sellel veebisaidil kehtivaid eeskirju ja nõudeid. Palun lugege enne edasist tegutsemist need eeskirjad ja nõuded läbi.

Meie teabevahetus teiega võib sisaldada kolmandate isikute veebisaitidelt pärinevat teavet. Kolmanda isiku veebisaidilt pärit materjal tuleb selgesti tähistada ja sellele lisatakse algse veebisaidi link. Me ei võta endale vastutust ega kohustusi seoses materjaliga, mis pärineb kolmanda isiku veebisaidilt või on esitatud sellel veebisaidil, milleni viib link meie omavahelise teabevahetuse käigus, või seoses sellise kolmanda isiku poolse isikuandmete kasutamisega. Lingi lisamine meie omavahelisse teabevahetusse ei tähenda, et me kiidame lingitud veebisaidi heaks. Kui te otsustate lingitud kolmandate isikute veebisaidid avada, teete seda omal vastutusel.

REKLAAM

Veebisait võib sisaldada kolmanda isiku toodete ja teenuste reklaami. Me ei vastuta reklaamimaterjalide ebatäpsuse eest ega anna garantiid või tagatisi ega tee avaldusi – ei otseselt ega kaudselt – kõnealuste kaupade või tarnete kvaliteedi või usaldusväärsuse kohta.

PAKKUMISED JA MÜÜGIEDENDUS

Me võime aeg-ajalt edastada veebisaidi kaudu teavet pakkumiste, müügiedenduskampaaniate või võistluste kohta. Nende suhtes kohaldatakse erinõudeid ja tingimusi, millest me teile teatame.

MATERJALI ÜLESLAADIMINE VÕI POSTITAMINE MEIE VEEBISAIDILE

Kui kasutate rakendust, mis võimaldab teil meie veebisaidile sisu üles laadida või võtta ühendust meie veebisaidi teiste kasutajatega, peate täitma meie nõuetekohase kasutamise korras sätestatud nõudeid sisu kohta. Teil tuleb tagada, et selline kaastöö vastab eelnimetatud nõuetele, ja teil lasub meie ees vastutus selle tagatise rikkumise tõttu tekkinud kahju eest, mis teil tuleb meile hüvitada. See tähendab, et te vastutate iga kaotuse või kahju eest, mida me kannatame teie tagatise rikkumise tagajärjel. Teil tuleb anda meile tähtajatu, tühistamatu, loovutatav ja tasuta lihtlitsents (kaasa arvatud täielikud edasilitsentsimisõigused), mis võimaldab kasutada teie poolt meie veebisaidile üles laaditud või postitatud sisu (edaspidi „teie sisu” või „oma sisu”) piiranguteta (sealhulgas piiramatu õigus kohandada, ümber teha, täiendada või muuta teie sisu) ükskõik millises infokanalis kogu maailmas. Teil tuleb tagada, et kogu teie esitatud materjal on teie enda koostatud või et te olete selle omanikult saanud kõik vajalikud õigused ja load ning et teile kuuluvad kõik teie sisuga seotud asjaomased õigused, mis võimaldavad teil anda selles punktis käsitletud õigusi.

Käesolevaga te loobute tingimusteta ja pöördumatult kõikidest isiklikest ja muudest sarnastest õigustest ning kogu avalikustamisega ja isikuandmete kaitsega seotud õigusest ning nõustute neid mitte maksma panema ükskõik millises maailma riigis, kui me kasutame teie sisu kohta antud õigusi suurimas õigusaktidega lubatud ulatuses. Me avaldame teie sisu omal äranägemisel ja meil on õigus seda materjali enne ja pärast avaldamist täiendada või kärpida või selle avaldamisest keelduda. Kui teie sisu sisaldab materjale, mille omanik te ei ole või mida te ei kasuta litsentsi alusel ja/või mille suhtes kehtivad kolmanda isiku õigused, olete te kohustatud hankima enne oma sisu esitamist kõik vajalikud loovutusdokumendid, nõusolekud ja/või litsentsid, millega me saame loa kasutada teie sisu käesolevate kasutustingimuste kohaselt ilma lisatasuta.

Ehkki meil ei ole kohustust oma veebisaidi sisu modereerida, jätame endale õiguse jälgida meie veebisaidile edastatud või selle kaudu saadud teavet. Me jätame endale õiguse teie sisu igal ajal ja omal äranägemisel tagasi lükata, blokeerida, selle kuvamise peatada või selle eemaldada. Me ei garanteeri mingil juhul teie sisu või selle osa avaldamist meie veebisaidil. Käesolevaga te kinnitate, et teil on seaduslik õigus sellist teavet esitada ja te annate nõusoleku, et te esitate ainult sellist teavet, milleks teil on seaduslik õigus. Meil on õigus seda sisu mis tahes eesmärgil kasutada, paljundada, levitada ja kolmandatele isikutele avaldada. Samuti on meil õigus avaldada teie andmed kolmandatele isikutele, kes väidavad, et teie poolt meie veebisaidile postitatud või üleslaaditud materjal kujutab endast nende intellektuaalomandi õiguste või isikuandmete kaitse õiguste rikkumist. Me ei vastuta ega võta kohustusi ühegi kolmanda isiku ees seoses teie või muu kasutaja poolt meie veebisaidile postitatud materjalide sisu või õigsusega. Meil on õigus eemaldada oma veebisaidilt omal äranägemisel iga teie koostatud sisu või postitus.

Me ei nõustu ettepanekute ilma loata esitamisega väljaspool kindlakskujunenud ärisuhteid. Palun ärge edastage meile selle veebisaidi kaudu ettepanekuid, milleks teil ei ole luba. Ideid, mis avaldatakse meile väljaspool olemasolevaid ja dokumenteeritud konfidentsiaalseid ärisuhteid, ei loeta konfidentsiaalseks ja seetõttu on meil õigus selliseid või sarnaseid ideid ilma midagi hüvitamata ja teiega arvestamata täies ulatuses edasi arendada, kasutada, levitada ja/või kaubanduslikult kasutada. Kui te esitate selle veebisaidi kaudu mõne idee või muu üksikasjaliku ettepaneku, annate sellega nõusoleku täita siinkirjeldatud tingimusi.

VASTUTUS

Meie veebisaidi sisu avaldatakse ilma ühegi garantii, tingimuse või tagatiseta selle õigsuse kohta. Käesolevaga välistame kogu kohaldatavate õigusaktidega lubatud ulatuses selgesõnaliselt:

 • kõik tingimused, tagatised, avaldused ja muud nõuded, mida on võimalik kohaldada meie veebisaidi või sisu suhtes ja millele võidakse teinekord viidata põhikirjas, tavaõiguses või võrdsete võimaluste põhimõtetes;
   

 • kogu vastutuse otsese, konkreetse, kaudse või tegevusest tuleneva kaotuse või kahju eest, mida kasutaja kandis seoses meie veebisaidiga või selle kasutamisega, võimetusega seda kasutada või kasutamise tagajärgedega, sellega lingitud veebisaitidega ja selles postitatud materjalidega, sealhulgas:

  • sissetuleku või tulu kaotus;
    

  • kasumist, müügist, äritegevusest või lepingutest ilmajäämine;

    

  • äritegevuse katkemine;
    

  • eeldatud säästude kaotus;
    

  • lisa- või asjatud kulutused;
    

  • eraelu puutumatuse või andmete kaotus;
    

  • võimaluste, oma hea nime või maine kaotus; või
    

  • muu kahju, mis tekib veebisaidi ja selle kaudu väärteo (kaasa arvatud hooletus), lepingu rikkumise teel või muul viisil kas otseselt või kaudselt hangitud teabe ja arvamuste kasutamise tagajärjel, isegi kui seda oli võimalik ette näha.
    

Välistatud on ka kogu vastutus kaotuse või kahju korral, mille põhjustavad viirused või muud arvutikoodid, failid või programmid, mille eesmärk on katkestada või lõpetada arvuti talitlusvõime, piirata või vähendada seda, kahjustada arvuti tark- või riistvara, telekommunikatsiooniseadmete, veebisaidi lehtede või osa lehtede kaudu edastatud materjalide või veebisaidilt allalaaditud materjalide terviklikkust. Me ei võta vastutust meie veebisaidiga lingitud veebisaitide sisu eest ega kaotuse või kahju eest, mis võib tuleneda sellest, et te kasutate neid. Palun pidage silmas, et mõne riigi õigusega ei ole kaudsete tagatiste välistamine lubatud, seetõttu ei tarvitse kõik eespool käsitletud välistused teie suhtes kehtida. Lisaks ei välistata meie vastutust vigastuse või surma korral, mille põhjustas meie hooletus, samuti ei välistata meie vastutust valeandmete esitamise või muu kohustuse korral, mida kohaldatava seaduse alusel ei saa välistada ega piirata.

HÜVITAMINE

Te annate nõusoleku hüvitada meile täies ulatuses kahjud, mis on seotud kõikide nõuete, kohustuste, kaotuste ja kulutustega (kaasa arvatud õigusabi eest makstavad tasud ja kolmandate isikute kahjunõuded), mis tulenevad teiepoolsest kasutustingimuste rikkumisest või on sellega seotud.

SÄTETE LAHUSUS

Kui käesolevad kasutustingimused on kehtetud või muutuvad osaliselt kehtetuks, kohaldatakse lepinguosaliste suhtes kehtima jäänud tingimusi. Lepinguosalised asendavad kehtetu osa kehtivate sätetega, mille õigusjõud vastab võimalikult suures ulatuses kehtetu osa sätetele, võttes arvesse käesolevate kasutustingimuste sisu ja eesmärki.

RAHVUSVAHELINE KASUTUS

Veebisait ei ole mõeldud ühelegi isikule üheski õigusruumis, kus veebisaidi avaldamine või kättesaadavaks tegemine on mingil põhjusel keelatud. Isikutel, kelle suhtes selliseid keelde kohaldatakse, ei ole veebisaidile juurdepääs lubatud. Me ei väida, et veebisaidil esitatud teave sobib kasutamiseks või seda lubatakse kohalike õigusaktide kohaselt kasutada igas õigusruumis. Inimesed käivad veebisaidil omal soovil ja vastutavad kohaldatavate kohalike õigusnormide täitmise eest; kahtluse korral on soovitatav küsida õigusnõu. Kui käesolevate kasutustingimuste tõlge erineb ingliskeelsest algversioonist, on ülimuslik ingliskeelne versioon.

KOHALDATAV ÕIGUS

Käesolevatest kasutustingimustest või nendega seoses, nende sisust või ülesehitusest või teiepoolsest veebisaidi kasutamisest tulenevate vaidluste või nõuete (kaasa arvatud lepinguvälised vaidlused või nõuded) kohaldamisel ja tõlgendamisel kehtib Hollandi õigus. Hollandi kohtutel on ainupädevus menetleda iga nõuet, mis tuleneb meie veebisaidi kasutamisest või on sellega seotud, ehkki me jätame endale õiguse algatada käesolevate kasutustingimuste rikkumise eest teie vastu õigusmenetlus teie elukohariigis või muus asjaomases riigis.

NÕUETEKOHASE KASUTAMISE KORD

Käesolevas nõuetekohase kasutamise korras lepitakse meie ja teie vahel kokku nõuded, mille täitmisel te saate juurdepääsu käesolevale veebisaidile (edaspidi „meie veebisait” või „oma veebisait”). Nõuetekohase kasutamise korda kohaldatakse meie veebisaidi kõikide kasutajate ja külastajate suhtes. Meie veebisaidi kasutamisega nõustute käesoleva, meie kasutustingimusi täiendavate nõuetekohase kasutamise korra kõikide põhimõtetega ja asute neid täitma.

KEELATUD KASUTUSVIISID

Teil on lubatud meie veebisaiti kasutada ainult seaduslikel eesmärkidel. Teil on keelatud kasutada meie veebisaiti:

 • viisil, mis on vastuolus kohaldatavate kohalike, riiklike või rahvusvaheliste õigusnormidega;
   

 • viisil, mis on ebaseaduslik või seotud pettusega või millel on ebaseaduslik või pettusega seotud eesmärk või mõju;
   

 • eesmärgiga teha kahju või püüda teha kahju alaealistele;
   

 • selliste materjalide saatmiseks, teadlikuks vastuvõtmiseks, üleslaadimiseks, allalaadimiseks, kasutamiseks või taaskasutamiseks, mis ei vasta meie SISU KOHTA KEHTIVATELE NÕUETELE, vt allpool;
   

 • soovimatu või lubamatu reklaami- või müügiedendusmaterjali või muus vormis samalaadsete meelituspakkumiste (rämpspost) edastamiseks või edastamise tellimiseks;
   

 • selliste andmete teadlikuks edastamiseks, saatmiseks või üleslaadimiseks, mis sisaldavad viiruseid, Trooja hobuseid, ussviiruseid, viitpomme, klahvivajutuse salvestajaid, nuhkvara, reklaamvara või muid kahjulikke programme või sarnaseid arvutikoode, mis on kavandatud arvuti tarkvara või riistvara toimimise kahjustamiseks.
   

Samuti olete nõus sellega, et te ei:

 • taasesita, dubleeri, kopeeri ega müü edasi ühtegi meie veebisaidi osa, kui sellega rikutakse meie kasutustingimusi;
   

 • ava ilma loata, ei sega, kahjusta ega häiri:
   

 • meie veebisaidi ühtegi osa;
   

 • seadmeid või võrgustikku, kus meie veebisait on talletatud;
   

 • tarkvara, mida kasutatakse meie veebisaidi käigushoidmiseks; ega
   

 • seadmeid, võrgustikku või tarkvara, mille omanik või kasutaja on kolmas isik.
   

INTERAKTIIVSED TEENUSED

Me võime pakkuda aeg-ajalt oma veebisaidil interaktiivseid teenuseid:

 • jututoad
   

 • teadetetahvlid
   

Interaktiivsete teenuste pakkumisel esitame teile selge teabe selle kohta, milline on pakutava teenuse liik, kas sellel on moderaator ja mis viisil seda modereeritakse (moderaator või tehniline seade). Me anname endast parima, et hinnata kolmandate isikute põhjustatud ohte, mis ähvardavad võimalikke kasutajaid (eelkõige lapsi), kui nad kasutavad meie veebisaidil pakutavaid interaktiivseid teenuseid, ja me otsustame iga juhtumi puhul eraldi, kas konkreetset ohtu silmas pidades tuleks asjaomase teenuse puhul kasutada modereerimist (sealhulgas valime modereerimise liigi). Me ei ole siiski kohustatud oma veebisaidil pakutavaid interaktiivseid teenuseid üle vaatama, seirama või modereerima ja me välistame seadusega lubatud suurimas ulatuses selgesõnaliselt oma vastutuse kogu kaotuse või kahju eest, mida kasutaja kannab interaktiivse teenuse kasutamisel vastuolus meie sisu kohta kehtivate nõuetega, olenemata sellest, kas teenus on modereeritud või mitte.

Kui meie interaktiivset teenust kasutab alaealine, peab tal olema selleks vanema või eestkostja nõusolek. Me soovitame vanematel, kes lubavad oma lastel mõnda olulist interaktiivset teenust kasutada, selgitada neile veebiohutuse põhimõtteid, sest ka modereerimine ei ole puudusteta. Interaktiivset teenust kasutavatele alaealistele tuleks rääkida neid ähvardavatest võimalikest ohtudest. Interaktiivse teenuse modereerimise korral pakume teile tavaliselt ka võimalust võtta probleemide või raskuste tekkimisel ühendust moderaatoriga.

SISU KOHTA KEHTIVAD NÕUDED

Käesolevaid sisu kohta kehtivaid nõudeid kohaldatakse kogu materjalile, mida te esitate meie veebisaidi jaoks (edaspidi „kaastöö”), ja kõikidele sellega seonduvatele interaktiivsetele teenustele.

Te peate järgima alljärgnevate nõuete mõtet ja sätet. Nõudeid kohaldatakse nii kogu kaastööle kui ka igale selle osale.

Kaastöö peab olema:

 • õigete andmetega (kui selles esitatakse fakte);
   

 • koostatud ausate kavatsustega (kui neis avaldatakse arvamust);
   

 • kooskõlas kohaldatava õigusega, mis kehtib Hollandis ja riikides, kust need postitatakse.
   

Kaastöö ei tohi:

 • sisaldada kedagi laimavat materjali;
   

 • sisaldada kõlvatut, solvavat, vihkavat või kihutavat materjali;
   

 • soodustada seksuaalse sisuga materjali levitamist;
   

 • õhutada vägivalda;
   

 • õhutada diskrimineerimist rassi, soo, usundi, rahvuse, puude, seksuaalse sättumuse või vanuse alusel;
   

 • rikkuda kellegi autoriõigust, andmebaasidega seotud õigusi või kaubamärgiõigust;
   

 • proovida kedadi eksitada;
   

 • sattuda vastuollu kolmanda isiku suhtes kehtiva õigusliku kohustusega, näiteks lepingulise või konfidentsiaalsuskohustusega;
   

 • soodustada ebaseaduslikku tegevust;
   

 • ähvardada, solvata, sekkuda teiste inimeste eraellu, põhjustada ebameeldivusi, ebamugavust või tarbetut ärevust;
   

 • proovida kedagi ahistada, endast välja viia, häbistada, ärevusse ajada või tüüdata;
   

 • olla esitatud teise isiku nime all, sisaldada teie kohta valeandmeid või tekitada eksitust kellegagi seotuse suhtes;
   

 • jätta muljet, et see pärineb teilt, kui see ei ole nii;
   

 • toetada, soodustada või kaasa aidata ebaseaduslikule teole, nagu (üksnes näitena) autoriõiguse rikkumine või arvuti kuritarvitamine.
   

PEATAMINE JA LÕPETAMINE

Me otsustame oma äranägemisel, kas te olete meie veebisaidi kasutamisel rikkunud käesolevat nõuetekohase kasutamise korda. Me võime selle korra rikkumisel kasutusele võtta meetmeid, mida peame asjakohaseks.

Käesoleva nõuetekohase kasutamise korra täitmata jätmine tähendab, et te olete oluliselt rikkunud kasutustingimusi, mille alusel teil on lubatud meie veebisaiti kasutada, ja selle tagajärjel võime kasutusele võtta kõik või mõned järgmised meetmed:

 • teile antud veebisaidi kasutamise õiguse viivitamatu, ajutine või lõplik tühistamine;
   

 • teie poolt meie veebisaidile postitatud või üleslaaditud materjali viivitamatu, ajutine või lõplik eemaldamine;
   

 • teile hoiatuse tegemine;
   

 • õigusmenetluste algatamine teie vastu kõikide rikkumise tagajärjel tekkinud kulude sissenõudmiseks (kaasa arvatud mõistlikud haldus- ja kohtukulud);
   

 • edasiste õiguslike meetmete võtmine teie vastu;
   

 • asjaomase teabe avaldamine õiguskaitseasutustele, kui peame seda põhjendatult vajalikuks.
   

Me välistame vastutuse meetmete eest, mida võetakse käesoleva nõuetekohase kasutamise korra rikkumise korral. Kui kirjeldatud vastumeetmed ei ole ammendavad, võime kasutusele võtta ka muid meetmeid, mida me peame põhjendatult vajalikuks.

MEIE KONTAKTANDMED

Ühenduse võtmiseks saatke palun e-kiri aadressil sadolin.ee@akzonobel.com

AkzoNobel Decorative Coatings B.V. (mis kuulub AkzoNobeli kontserni) on Madalmaades asutatud äriühing registrikoodiga 28080295, mille juriidiline aadress on Sassenheim, Rijksstraatweg 31, 2171 AJ, Netherlands.

Täname, et külastasite meie veebisaiti.

             PDF version

Laadi Sadolin Visualizeri rakendus tasuta alla
Toonide laaadimine, palun oota...